top of page

CEZHRANIČNÉ DEDENIE

Dedičské konanie je bolestivá, ale nevyhnutná súčasť našich životov. Jeho dopady zasahujú našich blízkych a má mnohokrát zásadný vplyv na ich vzájomné vzťahy. Je preto dobré vedieť, aké sú možnosti riešenia otázok s ním spojených, teda čo a ako je možné robiť , aby sme predišli nechceným negatívnym dopadom.

Nariadením Európskeho parlamentu č. 650/2012 je upravený režim cezhraničného dedenia (účinný od 17.8.2015). Toto nariadenie zaviedlo dva zásadne prvky, a to možnosť voľby rozhodného práva pre dedenie a jednotnosť konania - celé dedičské konanie, teda celá pozostalosť a všetci dedičia,  sa prejednáva na jednom súde v jednom konaní.

Voľba práva

 

Režim dedenia sa primárne spravuje právnym režimom miesta/štátu v ktorom poručiteľ zomrel a mal miesto obvyklého pobytu. V prípade, že je poručiteľ štátnym príslušníkom iného štátu (aj viacerých), ako štátu v ktorom skonal, je možné pre prípad úmrtia zvoliť písomnou formou ako rozhodné právo právo štátu, ktorého je poručiteľ občanom. Takto zvolené právo bude aplikované na celé dedičstvo a zároveň sa ním bude riadiť aj režim nároku potencionálnych dedičov. Takáto voľba však nemá vplyv na nároky ako sú výživné, zodpovednosť za škodu, alebo osobný status okruhu dedičov. Na druhej strane, ak

právny režim štátu, ktorého bol poručiteľ občanom, upravuje/priznáva pozostalým osobitné práva, bude sa na ne, aj bez voľby tohto práva ako rozhodného, primerane prihliadať.  Zároveň ak sa právny režim štátu uplatňuje na niektoré práva alebo veci spadajúce pod jeho právny poriadok osobitný režim (napríklad nehnuteľnosti), je súd rozhodujúci o dedičstve povinný takýto režim v plnom rozsahu aplikovať.

 

Jednotnosť konania

Jednotnosť konania výrazným spôsobom uľahčuje celé dedičské konanie, nakoľko na konci konania je možné v prípade potreby vydať tzv. Európske osvedčenie o dedičstve. Na základe tohto dokladu môžu v členských štátoch, v ktorých sa pozostalosť nachádza, uplatňovať dedičia svoje nároky bez potreby otvárania ďalšieho dedičského konania.

Bez ohľadu na aktuálnu úpravu dedičského konania je toto z ekonomických a časových dôvodov, ako aj z dôvodu výrazných právnych obmedzení,  vo výraznej nevýhode oproti správe majetku formou trustu alebo nadácie. Tieto formy bez zložitých administratívnych procedúr umožňujú klientom absolútnu kontrolu na procesom a podmienkami dedenia, pričom prechod práv a kontroly nad majetkom je vo svojej podstate okamžitý a ekonomicky efektívnejší (žiadne poplatky za dedičské konanie a priaznivejší režim majetkových daní z pozostalosti), nezanedbateľná je aj ochrana súkromia dedičov, nakoľko nedochádza k zverejňovaniu/sprístupňovaniu údajov o pozostalosti širšiemu okruhu osôb.

bottom of page