top of page

Cyperské investičné fondy

Trend v daňovom plánovaní

Ako sme písali v predchádzajúcom newsletteri, v spolupráci s našimi Cyperskými partnermi vieme sprostredkovať vytvorenie, spravovanie a riadenie akéhokoľvek druhu fondu, ktorý umožňuje Cyperská legislatíva.

Keďže sme presvedčení, že fondy sú budúcnosťou v rámci medzinárodných vlastníckych štruktúr, rozhodli sme v tomto newsletteri venovať sa tejto téme bližšie.

Porovnanie fondov ponúkaných na Cypre, v Luxembursku a na Malte.

poro.png

Využitie fondov

Na celom svete sa s fondmi spája možnosť získavania kapitálu. Týmto smerom sa dajú využiť aj fondy na Cypre, kde si po založení fondu klient hľadá investorov na svoj projekt, pričom príchod a odchod investorov je veľmi jednoduchý proces.

Ale fondy sa dajú použiť aj ako náhrada za klasické SPV. Pre klientov, pre ktorých je ochrana vlastnej osoby dôležitá, ale zároveň nechcú, aby ich dostihla stále sa zvyšujúca úroveň regulácie, je fond jedným z ideálnych riešení. Cena je vyššia ako pri obyčajnom SPV, avšak miera ochrany je na výrazne vyššom stupni. Nižšie je stručný zoznam výhod fondu oproti SPV:

· krytie vlastníka

· podpora rezidencie

- všetky základné zložky fungovania fondu sú regulované na Cypre

- manažment fondu je profesionálny a so sídlom na Cypre je jasné, že k rozhodovaniu o fonde dochádza práve na Cypre

· klient má viacero možností ako do rozhodovania zasahovať

· investícia priamo naviazaná na konkrétneho klienta

 

Odporúčanie GSS

Z hľadiska nášho posúdenia a po diskusiách s našimi partnermi a ich skúsenosťami, by GSS pre našich klientov odporúčalo založiť fond AIF LNP (Alternative Investment Fond for Limited Number of Persons). Takýto fond

má veľkú voľnosť čo sa týka oblastí, do ktorých investuje, jeho jediným obmedzením je počet investorov, ktorí do neho môžu investovať — 50 osôb. S tým ale zároveň prichádza aj výhoda a tou je oveľa nižšia administratívna a regulačná záťaž. Zároveň v prípade, že klient potrebuje väčší počet investorov, vždy je možnosť fond pretransformovať do formy UNP (unlimited number of persons). Je to vlastne veľmi bežné.

Použitie AIF je rôzne, čo sa týka oblasti investícií, považujeme ale za dôležité upozorniť na to, že klient nemusí nutne zakladať vlastný fond, ale radšej investovať do jedného podfondu v rámci dáždnikovej štruktúry už existujúceho materského fondu. Investíciu do podfondu v rámci materského fondu ponúkajú viacerí poskytovatelia týchto služieb na Cypre, výhodou je:

- skrytý vlastník, keďže v rámci celého fondu (spolu s ďalšími investormi) vlastní len malé percento a nespĺňa definíciu UBO

- oddelenie podfondu (vlastnícke aj právne) od ostatných podfondov (pri bankrote iného podfondu sa to nedotkne nášho)

celkovo oddelená investícia od ostatných investorov (investuje sa do materského fondu s tým, že celá investícia má plynúť ku konkrétnemu podfondu)

- nižšie náklady ako v prípade zakladania vlastného fondu (náklady celého fondu sa rozpočítajú na celú štruktúru)

Exit z fondu

Podfond sa správa rovnako ako obyčajné SPV, teda pri zrušení podfondu sa vyplatí likvidačný zostatok investorovi. Tak isto môže každoročne vyplácať dividendu zo zisku, ktorá cez materský fond plynie priamo investorovi. Daňové zaťaženie dividendy sa líši podľa toho, či je investor fyzická alebo právnická osoba a kde má táto osoba rezidenciu.

 

Daňový dopad výnosov z fondu pre klienta

Na túto problematiku sa zjednodušene pozrieme z troch pohľadov: klient ako FO SR, klient ako FO ČR a klient ako PO ČR.

 

  Klient ako fyzická osoba, rezident SR

 

  V prípade, že fond vyplatí investorovi dividendu, odvedie si klient len daň z príjmu z dividendy v SR vo výške 7%. Ak sa klient rozhodne pre „redemption“ a dosiahne zisk, tento  príjem si zdaní podľa dane z príjmu v SR sadzbou 19%.

  Klient ako fyzická osoba, rezident ČR

  V prípade, že fond vyplatí investorovi dividendu, odvedie si klient len daň z príjmu z dividendy v ČR vo výške 15%. Ak sa klient rozhodne pre „redemption“, teda odpredá svoj podiel naspäť fondu za trhovú cenu a dosiahne zisk, tak isto si tento príjem zdaní podľa dane z príjmu v ČR sadzbou 15%.

  Klient ako právnická osoba Cyprus

  V oboch prípadoch, dividenda z fondu aj odpredaj podielov, na Cypre nepodlieha zdaneniu.

Pri plánovaní zakladania fondu ako aj akejkoľvek inej štruktúry odporúčame daňové dopady konzultovať.

Náklady na fondy na Cypre

V prípade, že klient uvažuje o investícii do práve takejto štruktúry (AIF-LNP) a v rámci existujúcej dáždnikovej štruktúry nášho partnera, dovoľujeme si Vám poskytnúť stručný prehľad nákladov na tento konkrétny typ fondu:

Obrázok2.png
Obrázok3.png
bottom of page