top of page

Tak ako sme informovali v Newsletteri 5/2017, prinášame čerstvé informácie o centrálnom registri konečných vlastníkov. Írsko, tak ako ostatné členské štáty EÚ, je povinné zriadiť register konečných vlastníkov (výška vlastníckeho podielu 25%+) na základe štvrtej smernice EÚ o praní špinavých peňazí. Register bude viesť obchodný register a o konečnom vlastníkovi budú zverejnené nasledujúce informácie:

· meno, adresa, dátum narodenia a národnosť;

· vyhlásenie o povahe a rozsahu vlastníckeho podielu;

· dátum, kedy bol vlastník zapísaný do registra konečných vlastníkov;

· dátum, kedy vlastník prestal byť konečným vlastníkom. 

Do registra sa uvádza len meno konečného vlastníka, t.j. nezverejňuje sa celá vlastnícka štruktúra. Zatiaľ budú tieto informácie dostupné len príslušným   radom, finančnej spravodajskej službe, subjektom vykonávajúcim AML kontrolu svojich klientov a subjektom s právnym záujmom. Prijatím piatej smernice EÚ o praní špinavých peňazí, budú dané informácie sprístupnené verejnosti.

 

Spoločnosť musí podniknúť všetky dostupné kroky na získanie potrebných informácií o konečných vlastníkoch a musí to vedieť aj podložiť (napr. oznámenia konečným vlastníkom). Koneční vlastníci sú povinní na oznámenia do jedného mesiaca odpovedať. Spoločnosť môže poslať oznámenie aj tretím stranám, u ktorých je odôvodnený predpoklad, že môžu poznať identitu konečného vlastníka (profesionálni poradcovia). Ak spoločnosť nezíska potrebné informácie, musí uviesť do registra mená riadiacich pracovníkov, napr. riaditeľa. 

 

Za trestný čin s uložením pokuty do 5 000 EUR sa bude považovať 1) ak spoločnosť nesplní danú povinnosť a 2) ak konečný vlastník neoznámi spoločnosti, že je konečným vlastníkom a neposkytne potrebné údaje.

 

Spoločnostiam vznikne povinnosť podať potrebné údaje do registra v 1. štvrťroku 2018.

Register konečných vlastníkov - Írsko

bottom of page