top of page

KUBA 

Nové možnosti pro zahraniční investice

3. Společnost se 100 % zahraničního kapitálu

Tento model není na Kubě příliš často vládou schvalovaný, přesto se objevuje a na konci roku 2014 představoval 5 % všech zahraničních investic. Vláda jej schvaluje v sektorech, které potřebuje posílit, jedná se např. o sektor obnovitelných zdrojů energie, kdy Kuba usiluje např. o zahraniční investice v oblasti fotovoltaiky a bioelektřiny.

Během posledních dvou let dokázala Kuba přitáhnout pozornost mnoha obchodníků z celého světa. Kubánská vláda si je vědoma příznivé ekonomické situace a usiluje o zahraniční investice prostřednictvím legislativních změn. V otázce zahraničních investic byly přijaty novely k předchozím zákonům, které činí Kubu pro potenciálního investora zajímavější. V zásadě se jedná o určité výjimky, a především zavedení flexibility v oblasti placení daní pro zahraniční investory. I přesto je nutné mít na paměti, že veškeré ekonomické aktivity jsou stále organizovány a kontrolovány vládou.

Dle zákona o zahraničních investicích mohou mít investice tři různé podoby:

1. Joint Venture se založením nové společnosti

Nejběžnější forma zahraničních investic na Kubě, při které kubánská a zahraniční strana spoluutváří základní kapitál společnosti založené podle práva Kuby. Jejich podíl závisí na procentuální participaci každé z nich. Podíl zahraničního investora tak může být menšinový, rovný či převyšovat podíl kubánské strany. Finální rozhodnutí však vydávají kubánské autority, které musí návrh poměru podílů schválit. Tato forma investic představovala na konci roku 2014 50 % všech zahraničních investic na Kubu.

2. Joint Venture bez vzniku nové společnosti

Tento typ Joint Venture je obvykle využíván ke zvláštním ekonomickým účelům, jako je např. výstavba a administrace hotelů prostřednictvím „Smluv ekonomické a mezinárodní asociace“. Zahraniční investor v něm zajišťuje především marketing a finanční zdroje. Tento způsob investice je vhodný pro seznámení se s fungováním kubánské ekonomiky a většinou předchází Joint Venture se vznikem nové společnosti. Tato forma investic představovala na Kubě 45 % všech zahraničních investic na konci roku 2014.

Dalším ze způsobů jak přitáhnout zahraniční kapitál je moderní přístav  Zona Especial de Desarrollo Mariel  (dále jako „ZEDMʺ), který byl vybudován na severozápadním pobřeží ostrova v Port Mariel, pouhých 45 km od Havany. Přístav je schopen odbavovat novou generaci nákladních lodí s kontejnery. Zahraniční investor  v ZEDM čerpá v prvních deseti letech výhodu 0 % daně s možností si vyjednat prodloužení této doby.

Zahraniční investice jsou jednou z mála oblastí, kde kubánská vláda zákonem garantuje zahraničnímu investorovi plnou ochranu při odchodu ze země i se zisky, které utržil. Společnosti zahraničních investorů navíc nemohou být zprivatizovány a jsou taktéž chráněny zákonem.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění byly prozatím uzavřeny se Španělskem, Barbadosem, Itálií, Ruskem, Portugalskem, Katarem, Libanonem, Čínou, Vietnamem, Rakouskem, Ukrajinou a Venezuelou. V současnosti tak není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění  s Českou republikou, Slovenskou republikou ani Kyprem.  Z toho pak vyplývá, že při investicích na Kubu v České republice nelze uplatnit žádné výhody, naopak se tedy uplatní např. srážková daň ve výši 35% ( u podílů na zisku, úroků aj.).  Ale například se Slovenskem, Nizozemím, Panamou a Spojeným královstvím má Kuba uzavřeny dohody o ochraně investic.

Závěrem lze říci, že Kuba mění přístup a otevírá se zahraničním investorům. Doposud byla „neznámým“ trhem a nespočet politických problémů ji činil nestabilní oblastí. Kubánská ekonomika je však nyní otevřená a nová legislativní úprava má za cíl přilákat zahraniční investory. Prozatím však penzum ekonomických změn, které svět očekává, nenastalo, jelikož zahraniční investice musí stále procházet procesem nastaveným vládou, který zahrnuje i nutnost získat k nim její souhlas. Nutno však poznamenat, že Kuba je největším karibským souostrovím s domácím trhem pro 15 milionů lidí a tím pádem nabízí velké množství příležitostí.

bottom of page