top of page

CYPERSKÝ MEDZINÁRODNÝ TRUST
 

Žiadne časové obmedzenia - Trust môže byť založený na dobu neurčitú, čo je veľká výhoda oproti mnohým iným jurisdikciám s časovými obmedzeniami.Kontrola majetku - Cyperský medzinárodný trust, na rozdiel od iných jurisdikcií, umožňuje Zakladateľovi rozsiahle vymedzenie špecifických práv v zakladateľskej listine (tzv. reserved powers), ktoré mu umožňujú ponechať si nad spravovaným majetkom rozsiahlu kontro-lu, a to najmä prostredníctvom nasledovných práv a nástrojov:

Tak ako sa kontinuálne mení naša spoločnosť, mení sa aj pohľad spoločnosti na spravovanie a nakladanie s rodinným majetkom. Trusty a nadácie sú po generácie tesne späté najmä s anglosaským právnym systémom a tradíciou rodinných impérií. Korene trustov môžeme hľadať v rímskom práve presne z rovnakého dôvodu. História sa opakuje, a tak čelíme opäť otázkam spojeným so správou a predávaním rodinného majetku ďalším generáciám, ako aj výzvam spojeným s turbulentnejšími stránkami každodenného života. Nemusíme vždy hľadať nové riešenia, je dobré sa poohliadnuť po osvedčených receptoch, ktoré fungujú už po stáročia.

Základná charakteristika - Trust je v strednej Európe zatiaľ málo frekventovaná forma správy majetku, pričom poskytuje celú radu výhod, ktorého ho priam predurčujú byť základnou formou spravovania rozsiahlejších majetkov. Zároveň mu umožňujú byť mimoriadne efektívnym nástrojom pri rozdeľovaní výnosov z majetku vopred určenému okruhu osôb.Z formálneho hľadiska je majetok, vložený do Trustu, spravovaný Poverencom/Správcom (Trustee) v súlade so želaním Zakladateľa Trustu (Settlor) a v súlade so zakladateľskou listinou, v prípade potreby aj na základe osobitných pokynov Zakladateľa.Jednoduché založenie a správa - Trust sa zakladá podpisom vyhlásenia/zápisnice o založení trustu – zakladateľskej listiny (trust instrument), ktorá určí pravidlá, podmienky a obmedzenia pre vedenie Trustu bez potreby žiadnych ďalších osobitných formalít. Poplatky spojené so založením sú 430 EUR bez ohľadu na výšku vloženého majetku.Poverenec môže byť fyzická alebo právnická osoba so sídlom na Cypre, licencovaná na poskytovanie služieb poverenca. Majetok Trustu môže zahŕňať ľubovoľné aktíva (vrátane nehnuteľností) kdekoľvek na svete.Základným obmedzením pri založení Trustu je požiadavka, aby Zakladateľ nebol Cyperským daňovým rezidentom jeden rok pred a rok po jeho založení.

 • právo meniť, dopĺňať a rušiť podmienky uvedené v zakladateľskej listine;

 • nakladať s aktívami Trustu priamo alebo prostredníctvom príkazov/usmernení;

 • konať v mene spoločností vlastnených Trustom alebo rozhodovať o menovaní/odvolaní osôb konajúcich v ich mene;

 • dávať Správcovi záväzné pokyny pri správe majetku Trustu;

 • menovať a odvolávať Správcu a iné osoby konajúce v mne Trustu alebo vykonávajúce v rámci neho funkcie;

 • menovať a odvolávať investičných manažérov a poradcov Trustu;

 • zmeniť rozhodné právo ktorým sa spravuje Trust alebo zmeniť miesto jeho pôsobenia/domicil;

 • vyžadovať, aby každý úkon Správcu bol pred nadobudnutím platnosti schválený Zakladateľom.

Priaznivé prostredie - Trust poskytuje rozsiahle daňové výhody, nakoľko na Cypre nie je uplatňovaná daň z nehnuteľností ani dedičská daň. Navyše, pokiaľ Beneficient nie je Cyperským daňovým rezidentom, príjmy zo zdrojov mimo Cypru ale aj dividendy, úroky a honoráre po-chádzajúce z Cyprus internatio-nal business company sú takisto oslobodené od dane z príjmu, kapitálových daní, zrážok a akýchkoľvek iných daní.

Ochrana súkromia - Trust zároveň poskytuje vysokú mieru anonymity Zakladateľovi a Beneficientom, nakoľko ich mená nie sú zverejňované a prístupné. Prostredníctvom špecifickej formy trustu je zároveň možné držať akcie spoločnosti a vykonávať práva s nimi spojené pri zachovaní anonymity jej vlastníka.Cyperský medzinárodný trust poskytuje klientom unikátnu kombináciu výhod stabilného právneho prostredia a špecifických pravidiel,umožňujúcich rozsiahlu kontrolu spravovaného majetku bez časových obmedzení a za daňovo priaznivých podmienok. Toto z neho robí mimoriadne efektívny nástroj pri správe majetku – wealth management, štrukturovaní majetku a succession planing pre jednotlivcov ako aj spo-ločnosti zaoberajúce sa poskytovaním služieb v uvedených oblastiach.

Ochrana aktív Zakladateľa - Trust poskytuje ochranu aktív pred rizikami spojenými s protiprávnym konaním, zmluvnými rizikami alebo ďalšími aktivitami, na ktorých sa zúčastňuje Zakladateľ. Veritelia Zakladateľa alebo Beneficienta nemôžu vznášať majetkové požiadavky voči majetku spravovanému Trustom. Výnimkou je, ak bol Trust založený, alebo bol doň vložený majetok s priamym úmyslom poškodiť veriteľov, čo dotknutý veriteľ musí preukázať do 2 rokov od založenia/vloženia majetku do Trustu. Majetok Trustu rovnako nie je pred-metom osobného bankrotu Zakladateľa alebo Beneficienta.

Rodinné štruktúry - Trust je ideálny spôsob správy aktív pre rodiny so zložitejšou alebo rozsiahlej-šou rodinnou štruktúrou, pre viac-generačné rodiny podieľajúce sa na riadení a správe rodinného majetku, pre usporiadanie vzájomných vzťahov pri partnerstvách, manželstvách i mimo nich a takisto pri správe aktív detí či vnukov, keďže:

 • majetok Trustu a výnosy z neho nie sú nárokovateľné na základe všeobecných predpisov,

 • rozdelenie BSM – majetok Trus-tu nie je predmetom vysporiadania BSM,

 • dedičské práva - neopomenuteľné dedičské práva sa nevzťahujú na majetok Trustu

Team BGS sleduje vývoj a trendy v oblasti správy majetku, osobitne v oblasti nadácií a trustov a je pripravený Vám poskytnúť profesionálne služby v tejto oblasti. BGS je samozrejme licencovaná na poskytovanie služieb Poverenca, disponuje potrebným know how a skúsenosťami na založenie a správu Trustu nielen v jurisdikcii Cypru. V prípade, že má-te záujem o túto službu alebo doplňujúce otázky, neváhajte nás kon-taktovať.

bottom of page