top of page

Rušenie a likvidácia spoločností

Global Solutions Services (GSS) ponúka v rámci svojich služieb nielen založenie a správu spoločností rôznych jurisdikcií, ale takisto aj ich zrušenie. V tomto čísle newslettra vám priblížime postup rušenia spoločnosti, ktorý sa líši v závislosti od sídla spoločnosti. Zdôrazňujeme, že rušenie spoločnosti nie je podmienené ich predošlou administráciou GSS a v rámci našich služieb ponúkame aj rušenie pre nás „cudzích“ spoločností.

Rušenie spoločnosti môže byť vykonané dvomi spôsobmi – likvidáciou alebo výmazom, tzv.strike-off. V závislosti od jurisdikcie spoločnosti odporučí GSS klientovi najvhodnejší spôsob rušenia podľa charakteru spoločnosti.

Ako prvý a najdôležitejší krok je nutné spoločnosť očistiť od všetkých zostávajúcich záväzkov a pohľadávok. GSS po dohode s klientom prednesie niekoľko alternatív, ako čo najefektívnejšie dosiahnuť želaný výsledok, a pripraví postup rušenia spoločnosti.

Následne sa vykoná audit všetkých predchádzajúcich rokov až po aktuálny dátum v roku, kedy sa spoločnosť rozhodla ukončiť svoju činnosť. Po ukončení auditov spoločnosť uhradí všetky svoje daňové a iné záväzky a následne zruší bankový účet. V niektorých jurisdikciách nie je zrušenie bankového účtu podmienkou a môže sa vykonať až po úplnom výmaze spoločnosti.  Výnimkou je aj väčšina ostrovných štátov mimo EÚ, kde nie je povinnosť viesť účtovníctvo a výkazy auditovať, preto je rušenie urýchlené tým, že stačí prehlásiť, že spoločnosť nemá záväzky a pohľadávky a všetky jej účty v bankách sú zrušené, k čomu sa prikladá potvrdenie banky.

Posledným krokom je podanie žiadosti o zrušenie spoločnosti na príslušný obchodný register. Lehota na výmaz spoločnosti je minimálne 9 mesiacov od podania žiadosti, v niektorých krajinách sú lehoty aj dlhšie.

Pri akýchkoľvek otázkach a v prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

bottom of page